ارتباط 5 رکن دارد:

 1. پیام دهنده (منبع)
 2. گیرنده پیام (مخاطب)
 3. اصل پیام
 4. وسیله ارتباطی
 5. آثار یا بازخورد

 

چند نوع مهم انواع ارتباط:

 1. ارتباط حضوری
 2. ارتباط غیر حضوری
 3. ارتباط افقی
 4. ارتباط عمودی

 

ویژگی های یک نوشته خوب

 1. ساده نویسی
 2. اختصار
 3. عفت قلم
 4. وحدت موضوع
 5. استفاده بجا از آرایه های ادبی
 6. رعایت امانت (نقل قول)
 7. پرهیز از مقدمه طولانی
 8. پرهیز از واژه بیگانه و دشوار
 9. املای صحیح لغات
 10. رعایت نکات دستوری – همیشه فعل آخر جمله می آید
 11. رعایت علایم سجاوندی
 12. خوانا بودن خط
 13. نظم و ترتیب و نظافت
 14. تقسیم بندی مطالب – نامه اداری یک بند بیشتر نیست
 15. توجه به مخاطب

 

 

 

هر نوشته از سه بخش تشکیل شده است

 1. مقدمه (کمتر از متن و نتیجه)
 2. متن
 3. نتیجه گیری

 

مدیریت زبان عربی

 1. تنوین مخصوص زبان عربی است
 2. الف و لام
 3. همزه یا ء

 

مراحل نگارش:

 1. تفکر و دقت
 2. ایجاد طرح و قالب
 3. گرد آوری اطلاعات

 

دقیقه 36