ارتباط 5 رکن دارد: پیام دهنده (منبع) گیرنده پیام (مخاطب) اصل پیام وسیله ارتباطی آثار یا بازخورد   چند نوع مهم انواع ارتباط: ارتباط حضوری ارتباط غیر حضوری ارتباط افقی ارتباط عمودی   ویژگی های یک نوشته خوب ساده نویسی اختصار عفت قلم وحدت موضوع استفاده بجا از آرایه های ادبی رعایت امانت (نقل قول)…

Read More