مجازات های تعیین شده در قانون مجازات اسلامی کشور ما به طور کلی به پنج دسته : مجازات حد ، قصاص ، دیات ، تعزیرات و اقدامات تامینی و تربیتی تقسیم می گردد .