برنامه حرکت اتوبوس ها خرداد 1402

اتوبوس شهرک علمی و تحقیقاتی اصقهان
اتوبوس شهرک علمی و تحقیقاتی اصقهان

برنامه حرکت اتوبوس ها از آبان 1401

اتوبوس شهرک علمی و تحقیقاتی اصقهان
اتوبوس شهرک علمی و تحقیقاتی اصقهان

برنامه حرکت اتوبوس ها از مهر 1401

 

با توجه به بعد مسافت شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از مرکز شهر، با همکاری اتوبوسرانی اصفهان سرویس های رفت آمد با ساعت حرکت دقیق به شرح ذیل در اختیار قرار دارد.

مسیر رفت و برگشت از میدان جمهوری اسلامی (دروازه تهران) به شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان – شنبه تا چهارشنبه

حرکت از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهانحرکت از میدان جمهوری اسلامی (دروازه تهران)
برگشت فوری07:10
برگشت فوری07:20
07:30
فوق العاده07:40
فوق العاده07:50
برگشت فوری08:15
09:3008:30
10:0009:00
11:0010:00
11:4510:30
12:3011:00
13:0012:00
14:3013:00
15:0013:30
16:0014:00
16:30برگشت فوری
16:45برگشت فوری
17:15فوق العاده
17:30برگشت فوری
18:00برگشت فوری
18:4517:30
19:4018:00
20:0019:00

ایستگاه ها: میدان جمهوری اسلامی (دروازه تهران) – خانه اصفهان (فقط تا 07:40 صبح) – عاشق آباد – میدان استقلال (فلکه دانشگاه صنعتی) – ورودی داشنگاه صنعتی – ایستگاه های داخل شهرک

مسیر رفت و برگشت از میدان جمهوری اسلامی (دروازه تهران) به شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان – پنج شنبه

حرکت از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهانحرکت از میدان جمهوری اسلامی (دروازه تهران)
تا ساعت 14:00 مطابق بالاتا ساعت 14:00 مطابق بالا
15:00
16:4517:00
18:45

مسیر رفت و برگشت از ایستگاه مترو قدس به شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان – شنبه تا چهارشنبه

حرکت از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهانحرکت از ایستگاه میدان قدس
برگشت فوری07:35
09:4508:45
12:0010:45
14:0012:45
16:0014:35
17:00
19:45
18:00

ایستگاه ها: میدان قدس – میدان استقلال (فلکه دانشگاه صنعتی) – ورودی داشنگاه صنعتی – ایستگاه های داخل شهرک

مسیر رفت و برگشت از ایستگاه مترو قدس به شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان – پنجشنبه

حرکت از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهانحرکت از میدان جمهوری اسلامی (دروازه تهران)
تا ساعت 14:00 مطابق بالاتا ساعت 14:00 مطابق بالا
16:00
18:00
20:00

ساعت حرکت اتوبوس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مهر 1401

وب سایت شرکت توسعه کسب و کار من

تکبا – توسعه کسب و کار بین الملل آلا

www.takbacenter.com