برنامه حرکت اتوبوس ها خرداد 1402 برنامه حرکت اتوبوس ها از آبان 1401 برنامه حرکت اتوبوس ها از مهر 1401   با توجه به بعد مسافت شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از مرکز شهر، با همکاری اتوبوسرانی اصفهان سرویس های رفت آمد با ساعت حرکت دقیق به شرح ذیل در اختیار قرار دارد. مسیر رفت…

Read More